Нийгмийн даатгалын багц зөвлөлгөө - №1

Манай Өмгөөллийн нөхөрлөлийн зүгээс та бүхэнд “Нийгмийн даатгалын багц зөвлөлгөө”-г цуврал болгон хүргэхээр боллоо. Энэхүү зөвлөлгөөний хүрээнд та бүхэн нийгмийн даатгалын цогц мэдээ, мэдээлэлтэй болно гэдэгт итгэлтэй байна.

 

“Нийгмийн даатгалын багц зөвлөлгөө” маань дараах хэсгээс бүрдэх юм. Үүнд:

• Нийгмийн даатгалын тухай ойлголт
• Тэтгэврийн даатгал, тэтгэврийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр
• Тэтгэмжийн даатгал, тэтгэмжийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж
• Эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж
• Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал, энэ сангаас олгох тэтгэмж
• Ажилгүйдлийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас олгох тэтгэмж

ЦУВРАЛ №01
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Нийгмийн даатгал гэж юу вэ?

Иргэн болон төр, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохих журмын дагуу шимтгэл төлж, нийгмийн даатгалын сан бүрдүүлэх, даатгуулагч өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвараа алдах, өвчлөх, ажилгүй болоход өөрт нь, тэрчлэн даатгуулагч нас барахад түүний асрамжид байсан хүмүүст хууль тогтоомжид заасан тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр өгөх агуулга бүхий нийгэм, эдийн засгийн арга хэмжээ юм.

Нийгмийн даатгал ямар ямар төрөлтэй вэ?

1. Тэтгэврийн даатгал;
2. Тэтгэмжийн даатгал;
3. Эрүүл мэндийн даатгал;
4. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал;
5. Ажилгүйдлийн даатгал.

Нийгмийн даатгалын хэлбэр, хамрах хүрээ

Нийгмийн даатгал нь албан журмаар даатгуулах, сайн дураар даатгуулах гэсэн 2 хэлбэртэй.

Албан журмаар даатгуулах иргэн:
• Өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж, байгууллага, төрийн бус, шашны болон бусад байгуулага, иргэнтэй “Хөдөлмөрийн гэрээ”-гээр, эсхүл “Ажил гүйцэтгэх гэрээ”, “Хөлсөөр ажиллах гэрээ”-ний дагуу ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;
• Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа гадаадын аж ахуйн нэгж, байгуулага, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжиж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн нэгж, гадаад орны дипломат төлөөлөгчийн газар, олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн;
• Хуульд өөрөөр заагаагүй бол төрийн албан хаагч;
• “Хөдөлмөрийн гэрээ”-гээр гадаад улсад ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн.
• Тэтгэвэр авагч иргэн нь ажилгүйдлийн болон эрүүл мэндийн даатгалаас бусад төрөлд даатгуулна.

Сайн дураар даатгуулах иргэн:
• Тодорхой хөдөлмөр эрхлээгүй иргэн;
• Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, малчид;
• Газар тариалан эрхлэгчид;
• Лангуу түрээслэгчид;
• Хувийн журмаар гадаад улсад ажиллагсад;
• Оюутан гэх мэт

Даатгуулах төрөл

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

 1. Тэтгэврийн даатгал;
 2.  Тэтгэмжийн даатгал;
 3. Эрүүл мэндийн даатгал;
 4. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал;
 5. Ажилгүйдлийн даатгал
 1. Тэтгэврийн даатгал;
 2. Тэтгэмжийн даатгал;
 3. Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал

Даатгуулахын тулд хаана хандах вэ?

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

Ажил олгогч ажилтныг даатгуулах үүрэгтэй.

Бүрдүүлэх баримт бичиг:

 • 3*4 зураг /2%/;
 • Цахим үнэмлэх;
 • 1995 оноос өмнө ажиллаж байсан бол хөдөлмөрийн дэвтэр.

Дээрх бичиг баримтыг харьяа дүүргийн НДБайцаагчид өгч, гэрээ байгуулна.

 

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх хувь хэмжээ

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

Ажил олгогч-11%

Ажилтан-10%

 • Тэтгэврийн даатгал-10%
 • Тэтгэмжийн даатгал-1%
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал-1%
 • Тэтгэврийн даатгал-7%
 • Тэтгэмжийн даатгал-0,8%
 • Эрүүл мэндийн даатгал-2%
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгал-1%
 • Ажилгүйдлийн даатгал-0,2%
 • Тэтгэврийн даатгал-7%
 • Тэтгэмжийн даатгал-0,8%
 • Эрүүл мэндийн даатгал-2%
 • Ажилгүйдлийн даатгал-0,2%

 

Жич: Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын хувь хэмжээ 3 хүртэл хувь байдаг.

Нийгмийн даатгалын сангаас авах тэтгэвэр, тэтгэмж

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

Тэтгэвриин даатгалын сангаас:

 • Өндөр насны
 • Тахир дутуугийн
 • Тэжээгчээ алдсаны

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас:

 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны
 • Жирэмсний болон амаржсаны
 • Оршуулгын

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас:

 • Тахир дутуугийн
 • Тэжээгчээ алдсаны
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны
 • Хөдөлмөрийн чадвар нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас тахир дутуу болсон даатгуулагчийг сувилах сувиллын газрын даатгуулагчийг сувилахад ногдох тусламж, үйлчилгээний хувьсах зардал
 • Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний зардал

Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас:

 • Ажилгүйдлийн тэтгэмж
 • Сургалтын зардал

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас:

 • Даатгуулагчид үзүүлэх амбулаторийн болон хэвтэн эмчлүүлэх тусламж, үйлчилгээний зардал
 • Эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэх зардал

Тэтгэврийн даатгалын сангаас:

 • Өндөр насны
 • Тахир дутуугийн
 • Тэжээгчээ алдсаны

Тэтгэмжийн даатгалын сангаас:

 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны
 • Жирэмсний болон амаржсаны
 • Оршуулгын

Үйлдэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангаас:

 • Тахир дутуугийн;
 • Тэжээгчээ алдсаны;
 • Хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны;
 • Хөдөлмөрийн чадварыг нөхөн сэргээхтэй холбогдсон төлбөр;
 • Тэтгэврийн даатгалын шимтгэл;
 • Рашаан сувилалд эмчлүүлсний зардал.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлж болох уу?

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

БОЛОХГҮЙ

Жич: Ажил олгогч хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгдөөгүй бол ажил олгогчид хариуцлага ногдуулан ажилтны нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлүүлж болно.

БОЛОХГҮЙ

Даатгуулагч ямар үүрэг хүлээх вэ?

Заавал даатгуулагч /Ажил олгогч/

Сайн дураар даатгуулагч

 • Хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлого болон түүнд ногдох шимтгэлийг үнэн зөв тодорхойлж, тогтоосон хугацаанд төлөх;
 • Шимтгэл ногдуулах, төлөхтэй холбогдсон мэдээ, тайланг тогтоосон хугацаанд гаргаж даатгалын байгууллагад ирүүлэх;
 • Нийгмийн даатгалын холбогдолтой анхан шатны болон нягтлан бодох бүртгэлийг тогтоосон журмын дагуу хөтөлж, тайлан тэнцэл гаргах;
 • Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг зөрчсөн тохиолдолд уг зөрчлийг арилгах талаар эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас тавьсан хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх.
 • Гэрээнд заасан хугацаанд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг оршин суугаа газрын Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Нийгмийн даатгалын сангийн дансанд  төлөх;
 • Төлбөр төлсөн баримтыг Нийгмийн даатгалын байцаагчид үзүүлэн, нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийлгэн, баталгаажуулах;
 • Шилжин суурьшиж буй тохиолдолд Нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээг цуцлуулж, энэ тухай нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичилт хийлгэн, баталгаажуулах.

Ямар тохиолдолд даатгуулагч хариуцлага хүлээх вэ?

Заавал даатгуулагч

Сайн дураар даатгуулагч

 • Ажил олгогч нь шимтгэл ногдох хөдөлмөрийн хөлсний сан, түүнтэй адилтгах орлогыг нуусан буюу хэмжээг нь санаатайгаар бууруулсан бол нуусан буюу бууруулсан орлогод ногдох шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, мөн орлоготой тэнцэх хэмжээний алданги ногдуулна. Энэхүү алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих шимтгэлийн 50 хувиас хэтрэхгүй байна.
 • Дутуу төлөгдсөн буюу хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд 0.3 хувийн алданги ногдуулна. Энэхүү алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих шимтгэлийн 50 хувиас хэтрэхгүй байна.
 • Тооцооны алдаа гаргаснаас шимтгэлийг дутуу төлсөн бол дутуу төлсөн шимтгэлийг нөхөн төлүүлж, уг шимтгэлийн дүнгээс тооцооны алдаа гарснаас хойшхи хугацааны хоног тутамд 0.1 хувийн алданги ногдуулах боловч алдангийн нийт хэмжээ дутуу төлсөн шимтгэлийн 30 хувиас хэтэрч болохгүй.
 • Ажил олгогч нь даатгуулагчид нийгмийн даатгалын дэвтэр нээж баталгаажуулаагүй, уг зөрчлийн улмаас даатгуулагчийн эрх ашгийг хохироосон албан тушаалтныг 10000-50000, байгууллага, аж ахуйн нэгжийг 50000-250000 төгрөгөөр торгох шийтгэл ногдуулна.
 • Бусад

Сайн дураар даатгуулагч нь сард төлбөл зохих шимтгэлээ нийгмийн даатгалын байгууллагатай байгуулсан гэрээнд заасан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд дутуу төлөгдсөн буюу хугацаандаа төлөгдөөгүй шимтгэлийн дүнгээс хугацаа хэтрүүлсэн хоног тутамд 0.3 хувиар тооцож алданги ногдуулан төлүүлнэ. Энэхүү алдангийн хэмжээ нь төлбөл зохих алдангийн 50 хувиас хэтрэхгүй байна.

primi sui motori con e-max

Түнш Байгууллагууд

Хаяг

Хаяг:
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө 4-15160, Экспресс Тауэр, 6-р давхар, 603 тоот
Утас:
(976) 70111490
Факс:
(976) 123456789
Вэб сайт:
www.antagroup.mn
И-мэйл:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нийгмийн сүлжээ

Анта групп нь нийгмийн сүлжээг ашиглан хэрэглэгч, харилцагчидтайгаа илүү ойр дотно байж, зах зээлийн эрэлт-хэрэгцээ болон хүсэл эрмэлзлийг мэдэрч ажиллах болно.

Биднийг дагах холбоос